Skip to content
Home » Archives for amos

amos

Elderly Citizen Reading Bible

  • by
  • 1 min read

संयुक्त राज्य अमेरिका बाट एक विश्वासी पूर्वी तामाङ (नयाँ नियम) बाइबल -प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दै। हाम्रो प्रभुको प्रशंसा होस्!